KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İŞKİN
AYDINLATMA METNİ
ONAT MOTOSİKLET MERAKLILARI DERNEĞİ (OMM) olarak, Size ait kişisel
verilerin özel hayatın gizliline ilişkin hususlar da göz önünde
bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunma Kanunu (KVKK)
uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla ONAT MOTOSİKLET MERAKLILARI
DERNEĞİ tarandan hangi kapsamda işlenebileceği işbu aydınlatma
metni (Aydınlatma Metni) ile açıklanmıştır.
I. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz OMM- ARA RIDERS üyelik (Üyelik) başvurunuz sırasında
ve/veya sonrasında yazılı ve sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda
tarafımıza iletmiş olduğunuz, özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren her
rlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital
ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarandan öngörülen
temel ilkelere uygun olarak, KVKK nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsanda bu Aydınlatma
Metninde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşıda yer alan amaçlarla
yurt inde ve yurt şında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
II. Kisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?
Kişisel verileriniz,
İlgili her türlü mevzuata uygun olarak OMM- ARA RIDERS üyelik
(“Üyelik) işlemi aktivasyonunu sağlamak,
Yukarıda belirlenen çerçevede OMM ve ilişkili şirketleri/kuruluşla*
tarafından tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yütmek,
Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve
tarafının kullamına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
OMM ve ilişkili şirketleri/kuruluşla* ile aşağıda III. maddede belirtilen
diğer gerçek ve/veya tüzel kişilerin amaç ve faaliyetleri kapsamında
olmak suretiyle,
Bunlan etkinlik, faaliyet ve hizmetleri ile ilgili taraza bilgilendirme
yapmak,
Bunların faaliyet konula ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından
tarafınıza faydalanma imkânı sunmak,
Bunlan bünyesinde sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda
bilgilendirme yapabilmek,
Bunların genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tatım, indirim
vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması,
kutlama ve temenni iletimi,
Bunların etkinlikleri ile ilgili erikler, bilet saşları ve gelişmelerden
tarafının haberdar edilmesi,
OMM ve ilişkili şirketleri/kuruluşla* menfaat ve politikala
doğrultusunda ticari amaçlarla kullanmak,
Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel
çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri derlendirilerek analiz yapabilmek,
OMM nin ve ilişkili şirketleri/kuruluşların* sponsorlarına, destekçilerine, iş
ortaklana etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden
tarafını haberdar etmek,
Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili taranıza
bilgilendirme yapmak,
Tarafınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda
yer alan kisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve
detaylarını elde edilen der verilerle birlikte işleyebilmek,
Uygulama/aplikasyon yönetmek,
OMM tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin venliğinin
teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere
aktarmak,
Veri kaplanın önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari
elektronik ileti gönderilebilmek,
OMM ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarına* ait web sitesi üyelikleri ile ilgili
bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, taraz ile
kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel
veri politikalarında ve üyelik kullarında olabilecek değişiklik, yenilik vb.ni
bildirmek,
Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal
yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve
KVKK da belirtilen diğer amaçlarla, OMM ve ilişkili şirketleri/kuruluşlar*
ile aşağıda III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler
tarafından işlenebilmektedir.
III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere
uygun olarak ve KVKK nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçla dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla,
ONAT MOTOKLET MERAKLILARI DERNEĞİ çatısı alnda ileride kurulacak
şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dahil olmak üzere OMM ve ilişkili
şirketleri/kuruluşla* ile bunlan iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis
sağlacılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlana; kanunen yetkili
kamu kurumları ve özel kilere aktarılabilmektedir.
*OMM ve ilişkili şirketleri/kuruluşları şunlardır:
ONAT MOTOSİKLET MERAKLILARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
IV. KVKK uyarınca OMMnin Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın
İşleyebileceği Haller:
KVKKn 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde OMM ve ilişkili
şirketleri/kuruluşla, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve
kanuna uygun olarak alş olduğu kisel verilerinizi leyebilir:
Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
Fiili imkânzlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak
durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde
kendinizin ya da bir başkasının haya veya beden bütünlüğünün
korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olma,
OMM ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile akdettiğiniz bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olma kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
OMM nin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
olma,
Kisel verinizin taranızca alenileştirilmiş olma,
Bir hakkın tesisi, kullalma veya korunması için veri işlemenin zorunlu
olma, ve
Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek
kaydıyla, OMM nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu
olma.
V. Veri Sahibi Olarak KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Haklanız
Nelerdir?
Kişisel veri sahibi olarak,
Kisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme ama ve bunların amana uygun kullalıp
kullanılmağı öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olma hâlinde bunlan
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmana
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkma hâlinde kişisel
verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda
yalanlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle kinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak lenmesi sebebiyle zarara
uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına
sahipsiniz.
VI. Veri Sahibi Olarak Haklanızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?
KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğunuz ve yukarıda bahsi geçen
haklanı kullanmak in [email protected] elektronik posta
adresine e-posta göndererek, ONAT MOTOSİKLET MERAKLILARI DERNEĞİ
na şahsen başvuru ile ya da Kılıçali Paşa Mahallesi, Yeni Yuva Sk. No: 16
Daire: 1, 34433 Cihangir/İstanbul adresine iadeli posta yoluyla başvuruda
bulunabilirsiniz. OMM, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en
geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak,
işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, OMM nin Kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alma hakkı saklıdır.
Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değiklik ve/veya güncellemeleri
her zaman yukarıda bahsedilen iletişim yollayla OMM ye bildirebilirsiniz.
VII. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?
KVKK’ ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amlarla
işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK 7. maddesinin 1. krasına göre
işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat
uyanca OMM olarak verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız
zamanımı süreleri dolduğunda taramızca silinecek, yok edilecek veya
anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.
KVKK’ nın Yürürlük Tarihinden Önce Alınan Kişisel Verileriniz, KVKKnın
yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce kurulmuş bulunan üyelik
ilişkisi ve diğer şekill